Nájdete nás na telegram odysee youtube
  1. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Prekážka práva voliť

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.“.

2.V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: Orgány verejného zdravotníctva sú na účely vyznačenia prekážky práva voliť podľa § 4 povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, a to v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb a v deň konania volieb v rozsahu

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia,

c) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.“.

3.V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „(2) Starosta obce zabezpečí pre okrskovú volebnú komisiu na účely vykonania volieb prístup k internetu.“.

5.V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Okrsková volebná komisia na základe oznámenia podľa § 9 ods. 8 vyznačí v deň konania volieb do zoznamu voličov prekážku práva voliť podľa § 4.“.

„(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu príslušnej volebnej komisii. Spôsob doručenia vytlačeného a podpísaného rovnopisu zápisnice ustanovujú osobitné časti.

Na základe čoho sa bude určovať kto je a kto nie je „hrozbou“ pre verejné zdravie? Rýchlotestami? Akú citlivosť budú mať nadstavenú? Budú môcť nakoniec voliť len očkovaní? Zákon na základe ktorého sa môže zohľadňovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení bol schválený 25.7.2021

Hlasovanie a dokumenty: Parlamentná tlač č. 686

Poslanci: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Poslanci: SMER – sociálna demokracia

Poslanci: Sloboda a Solidarita

Poslanci: SME RODINA

Poslanci: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Nezaradení poslanci

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *